Hogeschool West-Vlaanderen
Howest Kortrijk
Sint Martens Latemlaan 1B - 8500 Kortrijk
Tel: 056 24 12 11
studentadmin@howest.be - Website: www.howest.be
Bachelor Thesis17948/1486/2223/1/00
Studiegids

Bachelor Thesis

17948/1486/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in digital design & development, trajectschijf 5
  Keuzeoptie:
  • Expert Creative Technology
  • Expert Digital Design
  • Expert UX Research
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Totale studietijd: 300,00 uren
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Baert Frédéric, Bosschaert Cami, Cremers Jynse, Delanghe Klaus, De Rycke Ellen, De Weggheleire Koen, Diependael Kimberly, Duchi Frederik, Eeckhout Griet, Ganzevles Giliam Antonie, Vaernewijck Pieter-Jan, Vanherweghe Simon, Verweirder Wouter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor Integration 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor Integration 4 EN (simultaan te volgen met Minor Digital Design OF simultaan te volgen met Minor Creative Technology OF simultaan te volgen met Minor UX Research) EN (simultaan te volgen met Expert Digital Design OF simultaan te volgen met Expert Creative Technology OF simultaan te volgen met Expert UX Research).

Doelstellingen

OLR01-X-01 Streeft naar onderscheidende en verrassende combinaties. Denkt concepten uit in niet voor de hand liggende situaties.
OLR02-G-04 Vindt zelfstandig kwalitatieve en betrouwbare bronnen binnen een vakspecifieke context.
OLR02-X-01 Structureert een interdisciplinair project in meerdere fases, waarbij hij / zij rekening houdt met de deadline en mogelijke factoren die het halen van de opleveringsvoorwaarden kan beïnvloeden en stuurt dit proces bij waar nodig.
OLR02-X-02 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes aan de conclusies uit de analyse.
OLR02-X-03 Kan de beste oplossingsstrategieën aanbrengen voor een specifieke analyse en deze opdelen in kleinere deeloplossingen.
OLR02-X-04 Betrekt de doelgroep op verschillende momenten doorheen de ontwikkeling van een project
OLR02-X-05 Kan de haalbaarheid van oplossingen objectief inschatten en prioteriseren
OLR03-G-01 Vertaalt een gemaakte analyse en conclusies in een creatief design voor het scherm.
OLR03-G-02 Houdt rekening met de technologische mogelijkheden en uitdagingen.
OLR03-G-03 Evalueert zelfstandig op regelmatige momenten de stand van zaken van het design ten opzichte van de beoogde doelstelling en de conclusies uit de analyse.
OLR03-G-04 Maakt het ontwerp klaar voor technische implementatie.
OLR03-G-05 Hanteert een artistieke beeldtaal met kennis van het medium
OLR03-G-06 is in staat verscheidene grafische stijlen te herkennen en persoonlijk te verwerken in functie van een online project / digitaal kader.
OLR03-X-01 Kan de eigen artistieke beeldtaal inzetten voor verschillende contexten
OLR04-G-03 Rapporteert de technische implementatie van een interactieve multimediale toepassing aan de hand van een bestaande documentatievorm.
OLR04-X-01 Combineert en past de meest passende digitale technologieën toe voor het vooropgestelde doel.
OLR04-X-02 Implementeert verschillende design patterns op een correcte manier in verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.
OLR04-X-03 Bouwt in een iteratief proces werkende prototypes van de gekozen oplossingen.
OLR05-G-03 Toetst in een iteratief proces de gemaakte ontwerpkeuzes met de stakeholders.
OLR05-G-05 Is gericht op een optimale en vlotte user experience
OLR05-X-01 Is gericht op het creëren van positieve value voor de maatschappij en de mens
OLR05-X-02 legt inhoudelijk interdisciplinaire verbanden voor complexe problemen en zoekt oplossingen buiten de eigen sector
OLR05-X-03 Detecteert proactief en autonoom waar mogelijkheden zijn voor digitale innovatie op zowel lokale als globale schaal
OLR06-G-01 Presenteert gemaakte keuzes aan professionelen en aan leken
OLR06-G-04 Kiest de geschikte communicatiekanalen om een verhaal te spreiden
OLR06-G-05 Kan een verhaal opbouwen dat aansluit op de doelgroep rond een product, een merk, dienst of organisatie.
OLR06-X-01 kan anderen overtuigen van gemaakte keuzes en een concept
OLR07-X-01 Gaat uit zichzelf op zoek naar nieuwe technische innovaties en trends in de sector.
OLR07-X-02 Classificeert nieuwe informatiebronnen uit de internationale sector of deze al dan niet innoverend of trendzettend zijn.
OLR08-G-02 Denkt tijdens het ontwikkelen van een concept aan de sociale, culturele en/ of economische meerwaarde voor de doelgroep
OLR08-X-01 De student houdt rekening met de maatschappelijke context waarin hij zich beweegt en de implicaties die multimediale applicaties hierin teweeg kunnen brengen.
OLR09-G-02 Werkt proactief.
OLR09-G-03 Bereikt in teamverband binnen een beroepsspecifieke context het gestelde einddoel op een constructieve en professionele wijze
OLR09-G-04 Kan problemen binnen een teamwerking detecteren en definiëren
OLR09-G-05 werkt mee aan een positieve teamcultuur
OLR09-G-06 neemt verantwoordelijkheid op voor de taken bij een teamrol
OLR09-X-01 Spreekt anderen aan op hun rol binnen het team
OLR09-X-02 Stimuleert vernieuwing bij anderen.
OLR10-G-01 Spoort kritisch fouten op in de technische implementatie van de verschillende onderdelen van een interactieve multimediale toepassing.
OLR10-G-02 kan feedback van meerdere partijen synthetiseren en verwerken tot eigen onderbouwde keuzes
OLR10-G-03 Zoekt op verschillende manieren feedback zowel van peers als van leidinggevenden tijdens het ontwerpproces van een creatieve multimediatoepassing
OLR10-G-04 evalueert zelf continu kritisch het gemaakte ontwerp.
OLR10-X-01 geeft feedback naar peers op een constructieve manier

Inhoud

Onderzoeksvraag vanuit het werkveld of de onderzoeksgroepen van Howest.

Conceptueel, grafisch en technisch consult van Bachelorproef zowel intern als extern.
Presentatie van onderzoeksresultaat in een BAP dossier en mondeling voor een externe jury.

Projectweek in samenwerking met het werkveld of interdisciplinair project met andere opleidingen.

Studiematerialen

PresentatieVerplicht
TestformulierenVerplicht
ZelfstudiemateriaalVerplicht
FigmaVerplicht
 • Uitgever: Figma
Adobe Creative CloudVerplicht
 • Auteur: Adobe
 • Uitgever: Adobe
 • Editie: Recentste versie

Leerresultaten en deelcompetenties

PBADEVINE01: Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE01Gebruikt verschillende methodes om een briefing te ontleden en tot een digitaal interactief concept te komen.
PBADEVINE02: Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE02Past een passend werk- of onderzoeksmethodologie toe in de verschillende fases van een project om van creatief concept tot werkend eindresultaat te komen.
PBADEVINE03: Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
CodeOmschrijving
PBADEVINE03Beschikt over de nodige artistieke ontwerpvaardigheden én kennis van het medium om een persoonlijk en creatief project te realiseren binnen het brede spectrum van digitale interactie.
PBADEVINE04: Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
CodeOmschrijving
PBADEVINE04Ontwikkelt digitale interactie met kennis en inzicht in de huidige technologische mogelijkheden en experimenteert met toekomstige mogelijkheden.
PBADEVINE05: Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
CodeOmschrijving
PBADEVINE05Vertrekt bij het ontwikkelen van een digitaal interactief project met een onderzoekende en empathische houding die zowel de eigenheid als de stakeholders in rekening brengt.
PBADEVINE06: Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
CodeOmschrijving
PBADEVINE06Is communicatief en sociaal vaardig om in elke fase van een project te communiceren met specialisten en/of leken binnen een (inter)nationaal bedrijfsspecifiek kader.
PBADEVINE07: Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
CodeOmschrijving
PBADEVINE07Volgt en evalueert kritisch domeinspecifieke internationale trends en evoluties én neemt deze op in een persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
PBADEVINE08: Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
CodeOmschrijving
PBADEVINE08Is zich bewust van de internationale digitale, creatieve industrie en de culturele en maatschappelijke impact van digitale interactie hierop.
PBADEVINE09: Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
CodeOmschrijving
PBADEVINE09Is sociaal vaardig om in een (interdisciplinair) project in samenspraak met anderen problemen op te lossen.
PBADEVINE10: Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties
CodeOmschrijving
PBADEVINE10Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. eigen creaties

Werkvormen

 • Bachelorproef

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
examenperiode 1 buiten examenroosteropdracht: andere vorm of combinatie van vormen100,00Projectweek - Bachelorproef